شهاب

شهاب شبکه ای است که بمنظور جمع آوری ترافیک POSها در سطح کشور(با رعایت افزونگی و امنیت و با تعداد زیادی تجهیزات و لینک ارتباطی مستقر در استان ها و مناطق تجاری خاص) ایجاد شده است. شهاب به PSPها این امکان را می دهد که با تنظیم سرشماره های خطوط( در استان مربوطه و یا استان های مجاور و یا سرخط کشوری 096345) بتوانند ترافیک POS را به سوئیچ مرکزی خود هدایت نمایند. با استفاده از این راهکار، PSPها دیگر نیازی به سرمایه گذاری کلان اولیه و تأمین منابع نداشته و می توانند با اطمینان از رعایت افزونگی ها و نکات امنیتی خدمات خود را در سراسر کشور ارائه نمایند.