سامانه ساتنا جهت مدیریت پرداخت های بین بانکی تحت نظارت بانک مرکزی و همچنین امکان ارسال و پرداخت های بین بانکی با مبالغ بالا توسط مشتریان بانک پیاده سازی گردیده است.

در این سامانه پس از ارسال حواله بین بانکی و قبل از واریز به حساب مقصد، باید تسویه بین بانکی انجام پذیرد و پس از تسویه بین بانکی، مبلغ به حساب مقصد واریز می گردد.