سامانه اتاق پایا پای الکترونیکی-پایا

این سامانه در فاز اول جهت مدیریت و امکان پرداخت های خرد، یک به یک و یا یک به چند بین بانکی پیاده سازی گردیده است که با راه اندازی آن امکان پرداخت های دسته ای از یک حساب به حساب های مختلف در بانک های عضو مانند: پرداخت حقوق، سهام و ... مهیا شده است. در این سامانه درخواست ها به صورت تجمیعی در زمان خاصی از روز مطابق با برنامه ریزی بانک مرکزی(چندین مرتبه در روز طی دوره های تعریف شده) انجام گرفته و تسویه بین بانکی نیز در پایان هر دوره از طریق سامانه ساتنا انجام می پذیرد.