شبکه NIBN

 

NIBN
 
NIBN با هدف ایجاد محیط ارتباطی یکپارچه برای تمامی سامانه های بین بانکی کشور و تحت تصدی گری بانک مرکزی طراحی و راه اندازی شده است. این شبکه محیط ارتباطی بین مراکز بانک ها(سایت های عملیاتی آن ها) تا مرکز (سایت های شرکت خدمات انفورماتیک) را تأمین می نماید.
برای سرویس شتاب که هم اکنون سوئیچ کارت بانک های مختلف را به یکدیگر متصل می نماید، از این بستر استفاده شده است. همچنین NIBN بستر ارتباطی سامانه های دیگر نظیر: پایا، ساتنا، سپام و ... می باشد.