شبکه های اختصاصی انتقال اطلاعات

یکی از مهمترین اهداف شرکت خدمات انفورماتیک کیش برقراری امن و پایدار با سایر مراکز داده شرکت خدمات انفورماتیک و مشتریان(بانک ها) می باشد که در این راستا، مرکزی در شرکت طراحی و ایجاد گردیده که با بهره گیری از تمامی امکانات و فناوریهای انتقال اطلاعات موجود(خطوط پرسرعت انتقال اطلاعات زمینی و شبکه های ماهواره ای)، شبکه ای اختصاصی جهت ارتباط و انتقال اطلاعات مراکز داده کیش را با سایر مراکز در سراسر کشور فراهم  می نماید. این مرکز دارای خصوصیات زیر می باشد:

  • به دلیل بکارگیری همزمان لینکهای پرسرعت ارتباطی زمینی و ماهواره ای مختلف، انتقال اطلاعات به صورت پایدار تضمین می گردد. امنیت این شبکه اختصاصی با بکارگیری آخرین فناوریهای رمزنگاری و تجهیزات امنیتی تأمین گردیده است.
  • سایت ماهواره ای ایستگاه مرکزی کیش به منظور تحکیم و افزایش زیربنای مخابراتی سیستم اتوماسیون بانکی کشور و به لحاظ حصول اطمینان و تأمین امنیت سیستم در موقعیت جغرافیایی دیگری به غیر از تهران راه اندازی شده است.
  • بکارگیری پیشرفته ترین سامانه های انتقال اطلاعات در شبکه فضایی، استفاده بهینه از منابع و پهنای باند فرکانسی را ممکن ساخته است. تمامی تجهیزات از افزونگی کامل برخوردار می باشند.

انتقال اطلاعات