اخبار

استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) و اخذ گواهینامه بین المللی ISO27001:2013 شرکت خدمات انفورماتیک کیش

 با توجه به اهمیت روزافزون امنیت اطلاعات به ویژه در حوزه بانکداری الکترونیک، شرکت خدمات انفورماتیک کیش، در راستای دستیابی به اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حوزه امنیت اطلاعات بانکی و همچنین تحقق بخشی از اهداف استراتژیک شرکت از جمله مدیریت امنیت اطلاعات، ارتقاء کیفیت راهبری سامانه های حاکمیتی بین بانکی و تداوم کسب و کار شرکت، از سال ۱۳۹۱ اقدام به ایجاد، پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات نمود.

پس از دو سال تلاش بی وقفه کارکنان شرکت خدمات انفورماتیک کیش به منظور استقرار سیستم مدیریت امنیت در حوزه راهبری و نگهداری مرکز داده و اتوماسیون بانکی، موفق به اخذ گواهینامه بین المللی ISO27001:2013 و با تایید سرممیز رسمی CIS-CERT ، در اسفند ماه ۱۳۹۳ گردید.

 

 isms