آدرس: جزیره کیش، میدان ساحل ،ایستگاه مرکزی ماهواره ای، شرکت خدمات انفورماتیک کیش
کدپستی: ٧٩٤١٧٦٣١٥١
صندوق پستی: ٧٩٤١٥٦٥٣
آدرس پست الکترونیک: info@kisc.co.ir
تلفن روابط عمومی: ٢-٤٤٤٢٠٤٦٠-٠٧٦