تاریخچه

توسعه روزافزون و چشمگیر حجم فعالیت های شرکت خدمات انفورماتیک در قالب طرح جامع بانکداری الکترونیکی کشور به ویژه در زمینه های مخابراتی، تأمین شبکه مخابراتی اختصاصی VSAT، سامانه های ملی پرداخت و لزوم راه اندازی سایتهای پشتیبان و ایستگاه مرکزی ماهواره ای در منطقه ای جغرافیایی دور از سایت تهران و همچنین امکان دسترسی سریع به تجهیزات فنی موردنیاز بدون فوت وقت و صرف تشریفات اداری مربوط به واردات، ابتدا منجربه تأسیس شعبه شرکت در بهمن 1378 و سپس به لحاظ افزایش حجم فعالیتها ولزوم ایجاد ساختار مناسب، به منظور ایجاد ظرفیتهای جدید و تخصصی نمودن فعالیتها، شرکت خدمات انفورماتیک کیش در تاریخ79/07/14 به صورت سهامی خاص تأسیس گردید.

 تاریخچه