مأموریت اصلی

مأموریت اصلی شرکت خدمات انفورماتیک کیش، راهبری سایت پشتیبان راه دور سامانه های بانکی به ویژه سامانه های شتاب و شاپرک و همچنین تأمین زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی جهت ارایه سرویس های بدون و قفه، پایدار، ایمن و باکیفیت تضمین شده در زمینه های ایجاد شبکه های اختصاصی انتقال، تبادل و نگهداری اطلاعات محرمانه بانکی می باشد.