اهداف و سیاست های کلان شرکت

شرکت خدمات انفورماتیک کیش، بعنوان مرکز داده پشتیبان راه دور سامانه های ملی پرداخت و به پیروی از سیاست ها و اهداف شرکت خدمات انفورماتیک در راستای طرح جامع بانکداری الکترونیکی کشور، در جهت تحقق این اهداف گام برمی دارد:

  • ایجاد زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی امن و ارایه خدمات پایدار.
  • اجرای توانمند مأموریت های حاکمیتی در حوزه راهبری و نگهداری سایت پشتیبان راه دورسامانه های ملی پرداخت (شتاب، شاپرک و ...).

در همین راستا مجموعه پروژه ها و اقداماتی به شرح ذیل تعریف و اجرایی شده است:

  • طراحی، ایجاد، توسعه و نگهداری مراکز داده، مبتنی بر فناوریها و استاندارهای بین المللی (EIA/TIَA942).
  • ایجاد شبکه های اختصاصی انتقال اطلاعات بر روی بسترهای پیشرفته، پایدار و ایمن جهت تبادل اطلاعات سایت اصلی با سایت پشتیبان.
  • ارایه خدمات رایانش ابری (پروژه پَرسا) در قالب سرویس های:
  • Infrastructure as a service
  • Platform as a Service
  • Network as a Service
  • Big Data as a Service
  • Back up as a Service